TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE 

Site-ul digitalnation.ro (în continuare „Site-ul”) este deținut și operat de Digital Origins SRL, cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et.3, ap. 18, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI 31597910, cu adresa de corespondență în București, Str. Popa Petre nr. 23, parter, sector 2, e-mail hello@digitalnation.ro, denumită în continuare „Operatorul” sau „noi”. 

SiteSite-ul de internet ce poate fi accesat la adresa https://digitalnation.ro/
UtilizatorOrice persoană fizică (de peste 18 ani) sau juridică, care accesează și utilizează Site-ul, respectiv accesează și/sau utilizează resursele, materialele și orice alte informații disponibile pe Site sau furnizate prin intermediul newsletter-ului și/sau prin orice alte mijloace, dacă este cazul. 
Utilizarea Site-uluiOrice acțiune întreprinsă de Utilizator, precum, dar fără a se limita la acestea: accesarea Site-ului, accesarea, vizualizarea, descărcarea și/sau utilizarea resurselor disponibile pe Site, indiferent de forma acestora (articole, materiale scrise, video, audio etc), contactarea și/sau transmiterea unei solicitări către Operator, abonarea la newsletter ș.a.
AcordReprezintă prezentul document general de accesare și utilizare a Site-ului, acceptat în integralitate și în mod necondiționat de către Utilizator prin accesarea și/sau utilizarea Site-ului. 
Conținut Înseamnă orice elemente de identitate vizuală (denumire, logo, simboluri, mărci ș.a.), articole, texte, imagini, fotografii, clipuri video, specificații, machete, denumiri, oferte, broșuri, materiale de prezentare, materiale informative, ghiduri, testimoniale, precum și orice alte date, informații și materiale disponibile pe sau prin intermediul Site-ului, inclusiv cele conținute în newletterele și ofertele transmise de Operator, precum și prin intermediul paginilor Operatorului de pe rețelele sociale și profesionale sau în orice alt mod de punere la dispoziție de către Operator a acestor informații, date, materiale și elemente. 

3.1. Accesarea și utilizarea Site-ului, abonarea la newsletter, completarea și transmiterea formularului de contact disponibil pe Site, precum și contactarea și transmiterea de solicitări către Operator, respectiv drepturile și obligațiile ce decurg din acestea sunt reglementate de prezentul document (numit în continuare „TCU”). Termenii și condițiile de utilizare sunt aplicabile tuturor Utilizatorilor Site-ului și Clienților. În acest sens, recomandăm citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor și a celorlalte documente disponibile pe Site și/sau la care face referire prezentul document. 

3.2. Accesarea, parcurgerea și utilizarea Site-ului, abonarea la newsletter, completarea și transmiterea formularului de contact disponibil pe Site, precum și contactarea și transmiterea de solicitări către Operator presupun acceptarea prealabilă, implicită și necondiționată a Termenilor și Condițiilor, a Politicii de confidențialitate și a celorlalte documente disponibile pe Site. Prin acceptarea acestora, sunteți de acord să respectați toate clauzele stipulate în documentele mai sus menționate și vă asumați în integralitate răspunderea pentru orice încălcare a acestora. În situația în care nu sunteți de acord, total sau parțial, cu Termenii și condițiile de utilizare, cu Politica de confidențialitate și cu orice alte documente disponibile pe Site, vă rugăm să încetați orice utilizare a Site-ului și  să nu transmiteți solicitări Operatorului.

3.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, prezentul document are valoare de contract între Operator și dumneavoastră, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electronică); semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de validitate a Contractului. Contractul se consideră încheiat între Părți la momentul accesării și/sau utilizării Site-ului.

3.4. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul document și orice alte documente disponibile pe Site, varianta actualizată fiind disponibilă în permanență, în mod gratuit, pe Site. În acest sens, modificările vor fi aduse la cunoștința publicului prin postarea pe Site a variantei actualizate a acestor documente, fără nicio altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în manieră adecvată, dacă este cazul. Asigurați-vă că recitiți în mod regulat documentele disponibile pe Site întrucât prin orice accesare, utilizare, abonare, contactare ori decizie de a solicita o ofertă se va considera că sunteți de acord cu documentele în versiunea publicată pe Site-ul nostru la momentul realizării acestor acțiuni. 

3.5. Prezentele clauze nu se aplică şi paginilor de internet la care Site-ul face referire sau trimitere, iar Operatorul nu este răspunzător de conţinutul acestor site-uri aparţinând unor terţe persoane. Prezentarea unor link-uri de internet aparţinând unor terțe persoane se poate face în scop informativ sau în scop publicitar.

3.6. Accesul la Site este permis în mod gratuit și liber pentru orice Utilizator, nefiind solicitată Utilizatorului înregistrarea și/sau efectuarea vreunei plăți pentru simplul accesul la Site. 

3.7. Site-ul este oferit fără niciun fel de garanții. Operatorul Site-ului nu este ținut răspunzător pentru nicio defecțiune, eroare, blocare sau indisponibilitate temporară sau permanentă a Site-ului. 

3.8. Ne rezervăm dreptul de a refuza, de a limita și/sau de a restricționa în orice moment accesul și utilizarea Site-ului, incluzând transmiterea newsletterului, contactarea și transmiterea de solicitări către Operator, în următoarele situații, fără a se limita la acestea:

 1. Operatorul are suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea Utilizatorului;
 2. Operatorul are suspiciuni rezonabile că Site-ul, materialele transmise de Operator prin newsletter sau prin orice alt mod, oferta și/sau serviciile prezentate pe Site vor fi folosite în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri care contravin prevederilor legale și/sau prevederilor legale incidente;
 3. Utilizatorul accesează ori utilizează Site-ul, materialele, ofertele și/sau serviciile în mod abuziv, ilicit, imoral sau ilegal;
 4. Utilizatorul are o conduită nepotrivită, nepoliticoasă și/sau de natură a prejudicia Operatorul, furnizorii, persoanele afiliate și partenerii Operatorului și/sau drepturile și interesele celorlalți Utilizatori;
 5. Utilizatorul furnizează date false, incorecte sau incomplete și/sau transmite solicitări false ori frauduloase;
 6. Utilizatorul accesează și utilizează Site-ul în alt scop decât cel de informare ori contactarea Operatorului sau încalcă oricare dintre prevederile prezentului document ori ale politicilor și documentelor la care se face referire în prezentul document;
 7. Utilizatorul încalcă (sau există suspiciuni că va încălca) drepturile de proprietate intelectuală, securitatea sau confidențialitatea informațiilor ce aparțin Operatorului, entităților afiliate și/sau partenerilor Operatorului.

3.9. În situațiile prevăzute la art. 3.8, dacă este posibil și nu afectează drepturile și interesele Operatorului, fără ca aceasta să constituie o obligație, Operatorul va informa Utilizatorul cu privire la măsurile luate. 

3.10. Dacă situațiile prevăzute la art. 3.8 constituie încălcare a legii și/sau au generat prejudicii Operatorului, entităților afiliate, partenerilor și/sau celorlalți Utilizatori ne rezervăm dreptul de a sesiza autoritățile competente pentru sancționarea persoanei vinovate și, de asemenea, ne rezervăm dreptul de a parcurge toate procedurile prevăzute de lege în vederea reparării în integralitate a prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusiv beneficiul nerealizat și cheltuielile de judecată (incluzând și onorariile avocaților angajați de Operator). 

3.11. Utilizatorului îi sunt interzise acțiunile de preluare, copiere, imitare, declinare, distribuire, utilizare, comercializare, monitorizare, afișare, reproducere și orice alte asemenea acte, în tot sau în parte, a resurselor, materialelor, informațiilor, ofertelor, soluțiilor, conținutului sau serviciilor de care a luat cunoștință ori la care a avut acces în urma accesării și utilizării Site-ului/newsletterului, comunicării ofertei și prin orice alt mijloc. Pentru evitarea oricărui dubiu, materialele, soluțiile, resursele, ofertele, informațiile și orice alte date sunt disponibile ori furnizate Utilizatorului/Clientului exclusiv pentru utilizare personală și necomercială, în scop de informare. 

4.1. Site-ul www.digitalnation.ro promovează programele, proiectele, produsele și serviciile oferite sub brand-ul Digital Nation și/sau de entitățile care fac parte din Grupul Digital Nation. În acest sens, tot conținutul pus la dispoziție pe Site are scop informativ, iar Site-ul nu reprezintă un magazin online. 

4.2. Programele, proiectele, produsele și serviciile, specificațiile și descrierile acestora, imaginile foto și/sau video promovate pe Site sunt cu titlu de prezentare și pot diferi la momentul achiziționării/înscrierii. Pentru evitarea oricărui dubiu, înscrierea în sau achiziționarea programelor, proiectelor, produselor și serviciilor promovate pe Site se pot face exclusiv prin accesarea link-urilor de trimitere pentru fiecare în parte, în condițiile descrise de fiecare Site/furnizor în parte. Operatorul nu se obligă să prezinte pe Site informații, specificații, descrieri și imagini actualizate în timp real și nu preia sub nicio formă comenzi. 

4.3. Operatorul nu prezintă nicio garanție și nu-și asumă responsabilitatea cu privire la proiectele, programele, produsele și serviciile promovate pe Site.

5.1. Operatorul nu oferă Utilizatorului nicio garanție cu privire la informațiile, resursele, materialele și conținutul furnizate pe Site, pe blog ori prin e-mail / newsletter Nu putem fi ținuți răspunzători pentru nicio pretinsă daună, directă sau indirectă, Utilizatorul fiind singurul răspunzător pentru deciziile, acțiunile și măsurile adoptate în urma accesării, consultării și/sau utilizării celor menționate mai sus. 

5.2. Operatorul are dreptul de a anula, întrerupe, limita ori restricționa orice activitate aferentă Site-ului dacă este împiedicat de motive care nu se află sub controlul sau voința sa, precum, dar fără a se limita la acestea, evenimente de forță majoră sau de caz fortuit, dezastre naturale, conflicte civile, războaie, greve, erori de funcționare a echipamentului tehnic, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel, interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erori de operare, măsuri ale furnizorilor de servicii de internet etc. 

5.3. Operatorul nu răspunde, în nicio situație, pentru niciun fel de prejudicii (inclusiv pierderi/sustrageri de date) cauzate Utilizatorului sau unei terțe persoane ca urmare a utilizării Site-ului, a resurselor ori conținutului puse la dispoziție de către Operator, dacă este cazul, ca urmare a acțiunilor Utilizatorului, a nerespectării instrucțiunilor de utilizare și/sau ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului document și ale celorlalte documente disponibile pe Site. 

5.4. Nu putem garanta și nu putem fi responsabili în nicio situație pentru pierderile sau deteriorarile cauzate sau presupuse a fi cauzate prin utilizarea Site-ului nostru sau a Site-urilor la care facem trimitere ori din imposibilitatea utilizării acestui Site, respectiv din interpretarea eronată a conținutului Site-ului (inclusiv conținutul Termenilor și Condițiilor). 

5.5. Utilizarea Site-ului, a informațiilor, resurselor și/sau a conținutului Site-ului se fac pe răspunderea Utilizatorului. Operatorul nu poate fi ținut răspunzător, în nicio situație, pentru informațiile, resursele și orice alte date conținute pe Site, precum și pentru orice activitate sau efect legal derivând din utilizarea Site-ului și/sau a resurselor și conținutului.

5.6. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Operatorul este absolvit de orice răspundere în eventualitatea opririi, întreruperii, funcționării cu dificultate, existența unor disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului. Operatorul este exonerat de orice răspundere în caz de erori de funcționare a echipamentului tehnic, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel, interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erori de operare, măsuri ale furnizorilor de servicii de internet etc. 

5.7. De asemenea, Operatorul este exonerat de răspundere pentru oricare și toate daunele solicitate de terți și/sau suportate de Utilizator decurgând din sau în legătură cu:

 1. deținerea, utilizarea și transmiterea de către Utilizator către Operator de informații, date, documente care incalca normele legale, ordinea publică și bunele moravuri și/sau drepturile și interesele persoanei;
 2. deținerea, utilizarea și transmiterea de către Utilizator către Operator de date cu caracter personal cu privire la care nu sunt respectate regulile impuse de legislația națională și internațională privind protecția datelor cu caracter personal;
 3. anchete, inspecții, proceduri administrative/judiciare, amenzi ori alte sancțiuni aplicate Utilizatorului;
 4. cereri, solicitări, pretenții, acțiuni, proceduri judiciare/administrative legate în special, dar fără a se limita la acestea, de: prelucrări neconforme de date cu caracter personal, încălcări ale obligației de confidențialitate de care este ținut Utilizatorul, încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv prin transmiterea de date, informații și documente către Operator, încălcări ale legislației etc. 

5.8. Utilizatorii sunt răspunzători față de Operator și față de orice terțe persoane îndreptățite și vor repara în integralitate toate prejudiciile cauzate (incluzând beneficiul nerealizat) pentru oricare și toate dintre acțiunile prevăzute mai jos, fără ca acestea să aibă caracter exhaustiv:

 1. copierea totală sau parțială, decompilarea, dezasamblarea, crearea de opere derivate sau folosirea în orice altă modalitate a codului sursă al Site-ului, al instrumentelor și/sau al platformelor puse la dispoziție de către Operator, dacă este cazul, și/sau a resurselor și conținutului furnizate de Operator, a metodologiilor și proceselor de lucru, precum și orice alt act sau fapt de natură a încălca drepturile de proprietate intelectuală ale Operatorului;
 2. acordarea sau promisiunea acordării făcută unei terțe persoane, cu privire la conținutul Site-ului, resursele și conținutul puse la dispoziție de către Operator, metodologiile și procesele de lucru ale Operatorului, precum și orice alte materiale și resurse aparținând Operatorului;
 3. Accesarea și utilizarea Site-ului, accesarea și utilizarea resurselor și a conținutului, contactarea Operatorului în scopuri și prin mijloace abuzive, ilicite, ilegale, imorale, frauduloase, prejudiciabile și/sau de natură a cauza prejudicii Site-ului, Operatorului și oricărei alte persoane (indiferent dacă a fost cauzat sau nu un prejudiciu efectiv), precum și orice act de natură a deteriora ori distruge performanța, disponibilitatea sau accesabilitatea Site-ului și/sau de natură a ocoli măsurile tehnice de securitate implementate de Operator;
 4. Copierea, modificarea, ștergerea, distrugerea ori deteriorarea oricărei date sau informații aflate în sistemele și echipamentele tehnice ale Operatorului și ale oricăror utilizatori;
 5. Copierea, decompilarea ori încercarea de a descoperi codul-sursă al Site-ului;
 6. Eliminarea, modificarea, acoperirea ori ascunderea oricăror mărci, însemne, simboluri, denumiri, logo-uri și orice alte elemente protejate de drepturile de proprietate intelectuală asupra Site-ului și Conținutului;
 7. Utilizarea Site-ului și a oricăror resurse în conexiune cu o activitate ilegală, imorală, frauduloasă ori prejudiciabilă și/sau cu scopul de a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin ori sunt în conexiune cu spyware, viruși de calculator sau orice alte software-uri de virusare;
 8. Desfășurarea, în mod direct sau indirect, de activități sistematice sau automate de colectare a datelor cu privire la sau în conexiune cu Site-ul și orice alte instrumente și platforme ale Operatorului și/sau utilizarea datelor cu caracter personal în mod ilegal, imoral, ilicit ori nesolicitat;
 9. Perturbarea, fără drept, a funcționării sistemului informatic, prin introducerea de date false, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la aceste date;
 10. Încălcarea legislației în vigoare și a prezentului document, precum și a tuturor documentelor la care facem trimitere în prezentul document;
 11. Realizarea oricărui act sau fapt interzis prin prezentul document;
 12. Încălcarea, prin orice mijloc, a unui drept legal al terților, inclusiv orice drept de confidențialitate, de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, sau înfăptuirea vreunei acțiuni de hărțuire, calomniere, defăimare, amenințare, abuz și altele similare;
 13. Orice acțiune prin care se încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Operatorului;
 14. Accesarea și/sau utilizarea Site-ului și Conținutului Site-ului în scopul creării, dezvoltării, implementării, comercializării și alte asemenea acte de servicii, produse, pachete și experiențe în concurență cu oricare dintre serviciile, produsele, programele și proiectele promovate pe Site;
 15. Orice alte acțiuni sau inacțiuni prin care ar putea fi prejudiciate drepturile și interesele Operatorului, ale partenerilor săi și ale celorlalți utilizatori;
 16. Orice alte cazuri prevăzute în mod expres de prezentul document.

5.9. Încălcarea de către Utilizator a oricărei obligații, reguli ori interdicții atrage răspunderea acestora (civilă, penală, contravențională) și repararea integrală a daunelor provocate Operatorului (incluzând și beneficiul nerealizat și costurile cu avocații, consultanții, cheltuieli de judecată etc). Vom colabora cu orice autoritate ori instituție competentă pentru prevenirea, împiedicarea și sancționarea unei astfel de încălcări. 

5.10. De asemenea, în sensul art. 5.8 – 5.9, fără a afecta drepturile Operatorului stipulate mai sus ori prevăzute de legislația în vigoare, ca urmare a unei astfel de încălcări, Operatorul va bloca de îndată, permanent sau temporar, accesul la Site, la platformele Operatorului și la resursele și conținutul disponibile. 

5.11. Utilizatorul va răspunde atât față de Operator, cât și față de orice terță persoană care a suferit un prejudiciu ca urmare a acțiunilor ori inacțiunilor Utilizatorului. În același sens, Utilizatorul se obligă să apere și să despăgubească Operatorul împotriva oricăror reclamații, sesizări, pretenții ale unor terțe părți cu privire la modul în care Utilizatorul utilizează Site-ul, platformele, materialele, conținutul și resursele puse la dispoziție de Operator. 

5.12. Operatorul își rezervă dreptul de a decide în orice moment, la libera sa alegere, închiderea/ștergerea Site-ului, cu toate componentele acestuia, eliminarea oricăror sau tuturor resurselor, conținutului și informațiilor disponibile pe Site, precum și modificarea, în tot sau în parte, a structurii și a componentelor serviciilor, produselor, programelor și proiectelor. Operatorul nu este răspunzător față de Utilizator pentru nicio astfel de decizie. 

5.13. Utilizatorul va exonera de răspundere și nu va demara niciun demers administrativ sau judiciar (plângere, sesizare, cerere de chemare în judecată, reclamație etc) împotriva Operatorului cu privire la pretenții și solicitări ridicate de terțe persoane rezultând din accesarea și utilizarea Site-ului de către Utilizator, prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau cu privire la orice pierderi (directe sau indirecte), costuri, cereri de chemare în judecată, sesizări, plângeri, reclamații, pretenții, beneficiu nerealizat, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) rezultate din încălcarea de către Utilizator a prezentului document, a termenilor și condițiilor de utilizare a Site-ului și a conținutului și/sau din încălcarea prevederilor legale în vigoare. 

5.14. Operatorul nu răspunde pentru datele false, frauduloase, inexacte și/sau incomplete furnizate de Utilizator, inclusiv datele cu caracter personal furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 18 ani, respectiv datele furnizate cu scopul de a crea aparența calității de reprezentant legal ori de împuternicit cu mandat valid al Utilizatorului. Operatorul nu are obligația și nu își asumă răspunderea pentru verificarea veridicității și corectitudinii datelor și informațiilor furnizate de Utilizator.  

6.1. Denumirea, logo-ul, mărcile, serviciile, produsele, programele, proiectele, Site-ul, concepția, structura/arhitectura Site-ului (funcționalități, secvențialitate, procesare date și documente, organizare ș.a.), codul sursă, codul obiect și fișierele care alcătuiesc Site-ul, compilate și necompilate, editabile ale părților componente ale Site-ului, inclusiv a elementelor de grafică, programe și sisteme de operare, interfață, design, opere și elemente grafice și de design, algoritmi, protocoale, proceduri, tehnici și orice alte elemente determinate de interacțiunea codului cu partea hardware și sistemul de operare, Conținutul, astfel cum este acesta definit de prezentul document, fotografiile, imaginile, semnele, textele, informațiile, specificațiile, metodologiile, procesele de lucru, resursele, informațiile și materialele transmise sub orice formă către Utilizatori, prin vizualizare directă pe Site, pe blog, prin newsletter, prin e-mail, telefonic sau puse la dispoziție prin orice alte mijloace (articole, materiale scrise, ghiduri, tutoriale, instrucțiuni etc), precum și orice alte elemente ale Site-ului – indiferent de forma (text, vizual, audio, video, audio-video, foto, design, prezentări etc) și indiferent de suportul pe care se regăsesc (format fizic și/sau electronic) – sunt proprietatea Operatorului și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală. Prin excepție, nu aparțin Operatorului resursele și materialele, de orice natură, puse la dispoziția Utilizatorilor prin orice mijloace, cu privire la care s-a indicat un alt titular de drepturi de proprietate intelectuală ori pentru care s-a indicat sursa materialului. 

6.2. Utilizatorul nu dobândește niciun drept de proprietate intelectuală ori de altă natură asupra sau în legătură cu Site-ul și cu întregul Conținut al acestuia ori asupra oricăror elemente dintre cele menționate la art. 6.1, fără a se limita la acestea, nu le va putea utiliza, în niciun scop și prin niciun fel de mijloace, nu le va putea distribui, reproduce, vinde, furniza, dezvălui, publica, transfera, comunica ori în alt mod pune la dispoziția publicului, prin niciun fel de mijloace/canale de comunicare, nu va putea transmite vreun drept asupra acestora unei alte persoane și nu va putea crea materiale derivate. Operatorul oferă numai un drept de utilizare a Site-ului, în scop de informare, conform Termenilor și condițiilor. Resursele, informațiile și materialele furnizate de Operator vor putea fi utilizate și păstrate de Utilizator numai în interes personal, necomercial, pentru uzul propriu, privat, numai pe dispozitivele proprii Utilizatorului și cu asigurarea securității și confidențialității, și fără nicio intenție de obținere a unor beneficii, de orice natură, pentru sine sau pentru altul. Este strict interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuirea totală sau parțială, în aceeași formă sau într-o formă modificată ori derivată a acestor materiale, informații și resurse. 

6.3. În sensul celor de mai sus, printre altele, Utilizatorilor le este interzis, fără a se limita la acestea:

 1. Să publice/republice materialele, informațiile, ofertele și resursele furnizate de Operator, prin orice canale, platforme, site-uri ori alte mijloace de comunicare și diseminare a informației; 
 2. Să vândă, să închirieze sau să sublicențieze materialele, informațiile, ofertele și resursele furnizate de Operator;
 3. Să reproducă, duplice, copieze ori să exploateze în orice alt mod, în scopuri comerciale sau necomerciale, materialele, informațiile, ofertele și resursele furnizate de Operator;
 4. Să publice, să distribuie, să divulge publicului materialele, informațiile, ofertele și resursele furnizate de Operator;
 5. Să modifice, să preia, total sau parțial, conținutul materialelor, informațiilor, ofertelor și resurselor furnizate de Operator și să creeze materiale derivate ori modificate;
 6. Dacă corespondența dintre Utilizator și Operator se realizează telefonic și/sau prin sesiuni audio-video, respectiv dacă Operatorul pune la dispoziția Utilizatorului materiale și resurse audio-video ori video cu scopul de prezentare și informare cu privire la serviciile, produsele, programele și proiectele promovate pe Site, sesiunile și orice alte materiale video ori audio-video nu sunt publice, Utilizatorului îi este interzisă înregistrarea acestora, indiferent că înregistrările vor fi sau nu distribuite către terți ori făcute publice. Astfel de acțiuni pot fi realizate numai cu acordul prealabil scris al Operatorului. 

6.4. În situația în care conținutul Site-ului cuprinde elemente (denumire, logo, mărci, imagini foto sau video, informații de prezentare etc) aparținând entităților afiliate, partenerilor strategici ai Operatorului ori furnizorilor parteneri, acestea aparțin acestor parteneri și noi nu ne asumăm răspunderea pentru existența și veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală ori de altă natură deținute de către acești parteneri și care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urmă. Utilizatorilor le revin aceleași obligații prevăzute de prezentul capitol și în ceea ce privește aceste elemente aparținând partenerilor strategici ai Operatorului. 

6.5. Încălcarea prevederilor prezentului capitol va atrage răspunderea potrivit legislației în vigoare, incluzând obligația Utilizatorului de a repara în integralitate prejudiciul suferit de Operator (inclusiv beneficiul nerealizat și cheltuielile de judecată / onorariile avocaților și consultanților angajați de Operator). În același sens, o astfel de încălcare va atrage de îndată, fără vreun termen de preaviz și fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, restricționarea accesului la Site și la resursele Operatorului.

7.1. Utilizatorul se angajează să respecte confidențialitatea deplină a tuturor ofertelor, materialelor, resurselor, informațiilor, datelor (inclusiv datele cu caracter personal) și documentelor (inclusiv corespondența purtată între părți), de orice natură, pe orice suport și în orice formă s-ar găsi – orale, scrise, vizuale, în format fizic și/sau în format electronic, pe computer sau echipamente periferice (hard disk, stick, dispozitive de înregistrare, stocare și arhivare, inclusiv sisteme de stocare cloud) și indiferent dacă sunt marcate sau nu ca fiind confidențiale.

7.2. În acest sens, Utilizatorul nu va divulga unei terțe persoane, direct sau indirect, și nu vor folosi, în interes propriu sau în interesul unei terțe persoane, în scop comercial sau în orice alt scop, nici una dintre informațiile, datele și documentele confidențiale la care are acces în orice mod sau pe care una dintre părți le-a dezvoltat în temeiul contractului. Informațiile, datele și documentele vor fi utilizate exclusiv în scopul încheierea și executarea contractului, respectiv îndeplinirea obligațiilor legale. 

7.3. Părțile vor lua toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a împiedica accesul neautorizat, dezvăluirea neautorizată, pierderea, sustragerea ori deteriorarea informațiilor, datelor și documentelor confidențiale. Partea care dezvăluie va păstra dreptul de proprietate asupra tuturor Informațiilor Confidențiale, datelor și documentelor, inclusiv asupra materialelor și datelor furnizate, care au rezultat sau care au fost redactate ca urmare a accesului la aceste Informații Confidențiale sau orice alte materiale în legătură cu acestea. Partea căreia i-au fost dezvăluite informațiile confidențiale nu are niciun drept, direct sau indirect, asupra Informațiilor, documentelor, datelor confidențiale. 

7.4. Dacă o parte constată că informațiile, datele, documentele confidențiale au fost, în mod neautorizat, deconspirate, pierdute, sustrase, deteriorate sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite ori dacă un terț solicită dezvăluirea unor date, informații, documente confidențiale, indiferent dacă este sau nu autorizat să le primească, va înștiința prompt cealaltă parte, oferind toate informațiile relevante. 

7.5. Utilizatorul se va abține de la folosirea informațiilor, datelor, documentelor confidențiale dezvăluite de Operator sau de care a luat cunoștință cu prilejul executării contractului, în interes propriu și/sau în interesul unei terțe părți, în scop comercial sau în alt scop, precum și de la preluarea, dezvoltarea, implementarea, comercializarea  programelor, metodologiilor, activităților, serviciilor și/sau soluțiilor identice ori similare până la confuzie celor prestate în favoarea Utilizatorului ori celor create, dezvoltate, îmbunătățite, implementate ori comercializate de către Operator în desfășurarea activității sale, la care Utilizatorul a avut acces sau cu care Utilizatorul a intrat în contact, în orice mod. 

7.6. Dacă este cazul, prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Utilizatorul își manifestă consimțământul pentru menționarea și realizarea de către Operator a oricăror materiale de promovare, comunicare și PR, materiale de prezentare pentru parteneri și pentru public,  diseminarea de articole pe Site, pe rețelele sociale și profesionale ale Operatorului, în articole, comunicate de presă, declarații, în materiale electronice sau tipărite (flyere, afișe, broșuri, invitații la evenimente etc) și orice alte astfel de materiale cu privire la experiența avută în ceea ce privește programele, serviciile, produsele și proiectele (în baza testimonialelor și a oricăror alte opinii formulate de Utilizator) și povestea Utilizatorului (vor putea fi abordate, fără a se limita la acestea, aspecte legate de afacerea ori de activitatea/ocupația Utilizatorului). În acest sens, Utilizatorul permite Operatorului, cu titlu gratuit, să utilizeze numele, ocupația, respectiv denumirea și logo-ul său, în scopul și modalitățile prevăzute de prezentul articol. Exercitarea acestui drept rămâne la latitudinea Operatorului, nefiind o obligație a Operatorului față de Utilizator.

8.1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care accesează și utilizează Site-ul, care se abonează la newletter, care solicită o ofertă și/sau care ne contactează prin oricare dintre modalitățile prevăzute pe Site, în condiții de siguranță și numai pentru scopuri specifice. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator în conformitate cu Politica de confidențialitate disponibilă oricărei persoane pe Site, precum și cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cu Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR”). 

8.2. Site-ul utilizează cookies. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați informațiile disponibile pe Site. 

9.1. Prezentul document este guvernat de legislația română. Orice dispută ce rezultă din sau în legătură cu obiectul prezentului document va fi soluționată de instanțele de judecată competente potrivit legii. 

9.2. Utilizatorii persoane fizice care acționează în afara activității sale comerciale sau profesionale au calitatea de consumator și îi sunt aplicabile drepturile, obligațiile și garanțiile prevăzute de legislația națională și europeană specifică consumatorilor, cu excepția situației în care cadru legal prevede altfel. 

10.1.  Ne puteți contacta oricând, prin e-mail, la adresa menționată pe Site la secțiunea „Contact”, utilizând formularul sau datele de contact disponibile pe Site sau prin poștă, la adresa de corespondență: București, Str. Popa Petre nr. 23, parter, sector 2 (cu mențiunea „În atenția Digital Origins SRL”). 

10.2. Operatorul va soluționa sesizările și reclamațiile în termen de 30 de zile calendaristice de la data recepționării acestora. Părțile convin să depună eforturi pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricărui diferend decurgând din prezentul contract sau având legătură cu acesta. Dacă acest lucru nu este posibil, eventualele litigii vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Operatorului. 

Prezentul document a fost actualizat la data de 01.06.2022 și își va produce efectele începând cu această dată. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului document. Noile prevederi se vor aplica tuturor Utilizatorilor.

Versiunea originală a acestui document a fost redactată în limba română. În cazul oricăror traduceri ulterioare asupra prezentului document, în interpretarea, aplicarea și executarea documentului, precum și în situația în care se constată prevederi contradictorii sau incompatibile, prevalează versiunea în limba română.