Notă de informare

evenimente

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND ÎNREGISTRĂRILE AUDIO-VIDEO ȘI REALIZAREA DE FOTOGRAFII ÎN CADRUL EVENIMENTULUI DE LANSARE A PROGRAMULUI GENERAȚIA TECH

Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de informare pentru a înțelege modalitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal și drepturile pe care le aveți. Această Notă de informare trebuie studiată coroborat cu Politica de confidențialitate disponibilă pe pagina noastră de internet www.digitalnation.ro.

 

 

I. IDENTITATEA OPERATORULUI

ASOCIAȚIA DIGITAL NATION, persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în București, Str. Industriilor nr. 56, bl. 6, sc. B, et. 2, ap. 99, Sector 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 3 București sub nr. 22/24.02.2015, CUI 34176347 (denumită în continuare „Digital Nation”). 

II. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cadrul evenimentului, Digital Nation prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la eveniment prin captarea, realizarea, transmiterea, manipularea, înregistrarea, utilizarea, stocarea și comunicarea de fotografii, producții audio-video și/sau înregistrări în următoarele scopuri:

 • Realizarea de campanii de promovare a activității Digital Nation și a Programului Generația Tech;
 • Realizarea de materiale informative, organizarea, desfășurarea și documentarea desfășurării evenimentului;
 • Realizarea de interviuri/reportaje, prelegeri și prezentări cu privire la Digital Nation și cu privire la Programul Generația Tech.

 

III. CUM FOLOSIM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participanților la eveniment (imagine, voce, nume și prenume, dacă este cazul) vor fi folosite numai în scopul declarat, prin intermediul următoarelor mijloace: 

 • pe website-ul Digital Nation (www.digitalnation.ro) și pe rețelele sociale și platformele online – conturile Digital Nation (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube); 
 • În materiale printate – materiale informative, pliante, mape de prezentare, alte forme de publicitate;
 • prin intermediari, parteneri Digital Nation – societăți de marketing, PR, societăți sau persoane care prestează servicii de producție video/foto, fotografi profesioniști;
 • prin intermediul televiziunilor și publicațiilor locale și/sau naționale;
 • platformele intranet din cadrul Digital Nation, la care au acces angajații, colaboratorii, membrii Digital Nation. 

 

IV. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele prelucrate vor fi stocate pe o perioadă necesară realizării scopului prelucrării, respectiv 2 ani  de la finalizarea campaniilor realizate de Digital Nation ori până la momentul la care aceste date nu mai sunt considerate relevante de către Digital Nation.

Imaginile distribuite prin intermediul televiziunilor/publicațiilor locale și/sau naționale pot fi păstrate pe perioada prezenței online a acestora. Imaginile prelucrate de echipa de fotografi/cameramani sunt stocate pe durata executării contractului de prestări servicii încheiat între aceștia și Digital Nation, existând posibilitatea ca aceștia să utilizeze datele și pentru propriul portofoliu. Materialele foto/video care nu sunt folosite sunt ulterior distruse.

 

V. CUI DEZVĂLUIM DATELE

Digital Nation va colecta și prelucra datele tale numai în scopurile și modalitățile declarate. 

Datele cu caracter personal sunt colectate de Digital Nation prin intermediul partenerilor – fotografi, cameramani, reporteri, jurnaliști – cu care Digital Nation a încheiat înțelegeri în acest sens și care se obligă să îndeplinească aceleași cerințe cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și să le prelucreze exclusiv în scopurile determinate de Digital Nation. De asemenea, vom dezvălui datele televiziunilor și publicațiilor locale și/sau naționale, cu scopul realizării de materiale informative și campanii de promovare. 

Digital Nation nu va vinde și nu va transfera către terți datele personale colectate și stocate în baza de date, cu excepția partenerilor noștri (furnizori de servicii, furnizori de sisteme IT, parteneri, persoane afiliate, contabili, avocați, auditori, experți etc), cu care am încheiat contracte în acest sens și care se obligă să îndeplinească aceleași cerințe cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și să le prelucreze exclusiv în scopurile determinate de organizația noastră. În aceste condiții, datele vor fi dezvăluite numai în măsura în care o asemenea dezvăluire este necesară.

De asemenea, vom putea dezvălui datele tale unor terțe părți în următoarele situații:

 • dacă îți exprimi consimțământul pentru o astfel de dezvăluire;
 • datele tale pot fi divulgate către organele statului, în situația în care există o cerere expres din partea acestora și legea o impune ori dacă există în sarcina noastră obligații impuse de lege cu privire la securitatea națională, prevenirea sau combaterea unei activități ilegale;
 • către persoanele care acționează legal în numele tău, dacă această calitate este dovedită;
 • dacă există un interes legitim al Digital Nation (spre exemplu, dacă o parte din Programul Generația Tech este cedată unei alte organizații) ori dacă dezvăluirea este necesară pentru protejarea bunurilor, drepturilor și persoanelor ori pentru a răspunde și a ne apăra împotriva unei reclamații.

Dacă legea ne obligă, te vom informa cu privire la identitatea terților, fie înainte de transmitere, fie într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este întemeiat pe consimțământul tău sau pe un alt temei juridic.

Unele informații pe care le colectăm pot fi publicate în formă anonimă, de exemplu informații despre numărul de participanți la eveniment, însă nu vor fi vândute sau dezvăluite unor alte persoane decât dacă ne-ai dat acordul.

Datele prelucrate de noi sunt stocate pe servere aflate în România. Dacă va fi necesar să transferăm datele către persoane afiliate ori prestatori de servicii dintr-o țară terță (din afara Spațiului Economic European – SEE), Digital Nation va implementa măsuri adecvate pentru protejarea datelor și ne vom asigura că există un acord corespunzător privind transferul de date cu caracter personal, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană.

 

VI. TEMEIUL PRELUCRĂRII

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie prevederile Articolului 6 alin. (1) lit. a) (consimțământul) și f) (interesul legitim) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679, după caz. 

 

VII. DREPTURILE TALE

 • dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori;
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea;
 • dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului General privind protecția datelor. 

VIII. DATE DE CONTACT

Vă puteți adresa oricând Digital Nation pentru informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal ori pentru a vă exercita drepturile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 prin următoarele mijloace:

 • La punctul nostru de lucru: București, Str. Ion Brezoianu nr. 23-25, mezanin, sector 1.
 • Prin e-mail, la adresa: legal@digitalnation.ro

Vom depune toate eforturile pentru a răspunde solicitării tale în termen de 30 de zile. Dacă cererea ta este complexă, vom putea prelungi acest termen, însă te vom informa cu privire la termenul de prelungire și cu privire la motivele care au condus la aceasta. 

Este posibil ca în unele cazuri să nu te putem identifica întrucât nu ai furnizat suficiente date în solicitarea ta. În astfel de cazuri, îți vom solicita informații suplimentare care să permită identificarea ta. Dacă nu ne furnizezi aceste informații, nu suntem obligați să îți răspundem. 

De asemenea, pot exista situații în care îți vom refuza solicitarea de acces la datele tale cu caracter personal întrucât legea ne împiedică să procedăm astfel. Te vom informa cu privire la motivul refuzului.

Dacă ești nemulțumit cu privire la răspunsul oferit de Digital Nation la solicitarea ta, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1. 

 

IX. MĂSURI DE SECURITATE

Digital Nation se angajează să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat în cadrul operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. În acest scop, bazele de date vor fi accesibile numai persoanelor autorizate, iar copierea datelor se va putea face numai la locul în care sunt gestionate. 

Digital Nation va prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu excepţia cazului în care îți manifești anterior consimţământul şi pentru prelucrarea în alte scopuri sau în alte cazuri permise de lege, și numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor stabilite, cu excepția situației în care în sarcina Digital Nation există o obligație legală de a păstra datele pentru o perioadă mai lungă. 

Digital Nation se angajează să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu caracter personal într-o manieră exactă, completată şi actualizată, pentru a îndeplini scopurile pentru care acestea au fost colectate, cu respectarea dreptului de acces, de intervenție și de opoziție. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa curentă. Vom proceda la verificări periodice asupra datelor cu caracter personal deținute de organizația noastră, iar cele care nu mai servesc realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale vor fi distruse sau transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.

 

X. MODIFICAREA NOTEI DE INFORMARE

Prezenta Politică poate fi supusă modificărilor în orice moment de către organizația noastră. Modalitatea de prelucrarea a datelor va fi cea prevăzută de cea mai nouă versiune a prezentei Politici de confidențialitateNote de informare, disponibilă prin accesarea paginii www.digitalnation.ro. Ne rezervăm dreptul de a-ți transmite actualizări referitoare la această politică. Nu îți vom transmite alte tipuri de informații.